zamówienia publiczne

Znalezione, polubione…

W 2016 roku przez kilka miesięcy publikowałem wybory najbardziej interesujących linków opublikowanych na Twitterze (@tomasz_zalewski) lub w serwisie Linkedin, z krótkim komentarzem. Tutaj zamieszczam te,...

· 2 min read >

W 2016 roku przez kilka miesięcy publikowałem wybory najbardziej interesujących linków opublikowanych na Twitterze (@tomasz_zalewski) lub w serwisie Linkedin, z krótkim komentarzem.

Tutaj zamieszczam te, które się nie straciły na aktualności mimo upływu czasu.

Zbiory danych o zamówieniach na świecie

  • Polecam obszerny zbiór linków nt. zamówień publicznych w Europie i na świecie.
  • Jak poprawić wydajność i jakość procedur udzielania zamówień publicznych oraz zapewnić odpowiedni stosunek wartości do ceny przy zamówieniach? Gdzie znaleźć wskazówki dotyczące unikania najczęstszych błędów podczas planowania, publikowania i udzielania zamówień? Komisja Europejska przygotowała podręcznik dla zamawiających. Także w j. polskim.

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE

  • Upadłość, konsorcjum. Wyrok TSUE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie C‑396/14 T Højgaard A/S, Züblin A/S potwierdza, że dozwolona jest zmiana w składzie konsorcjum, polegająca w szczególności na złożeniu oferty tylko przez jednego członka konsorcjum, o ile  wykonawca ten sam spełnia wymogi określone przez zamawiającego, a jego dalszy udział w tym postępowaniu nie wiąże się z pogorszeniem sytuacji konkurencyjnej innych oferentów.
  • Zasoby podmiotów trzecich. Warto odnotować ważny wyrok TSUE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C‑324/14 Partner Apelski Dariusz (sprawa polska, z wniosku KIO). Wyrok na podstawie starych dyrektyw, ale w dużej mierze zachowa aktualność. Trybunał wskazał m.in., że korzystanie z zasobów podmiotów trzecich jest dozwolone, jeśli tylko wykonawca będzie w rzeczywistości dysponował zasobami tych podmiotów, które to zasoby są niezbędne do wykonania tego zamówienia, z tym, że korzystanie z tego prawa może być ograniczone w szczególnych okolicznościach z uwagi na przedmiot danego zamówienia, a także jego cele. W szczególności może to być sytuacja, że podmiot trzeci osobiście i bezpośrednio musi uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający może to wyraźnie wskazać w SIWZ. W nowej dyrektywie kwestia ta została częściowo bezpośrednio uregulowana (podobnie w nowelizacji ustawy Pzp).
  • Wyrok TSUE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie C‑166/14 dot. odszkodowania za naruszenie prawa zamówień publicznych rodzi pytania o poprawność polskiej implementacji
  • Wyrok TSUE w sprawie C-203/14, Consorci Sanitari del Maresme przeciwko Corporació de Salut del Maresme i la Selva: organy administracji publicznej mogą być wykonawcami w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o ile oferują odpłatnie usługi na rynku.  

Wyroki SN

Ważna dla praktyki uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zarzutów odwołania nierozstrzygniętych w sentencji wyroku KIO. SN przesądził, że dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji.

Varia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *