zamówienia publiczne

Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce

Written by Tomasz Zalewski · 2 min read >

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z czerwca 2016 roku przyniosła nowy tryb postępowania – partnerstwo innowacyjne. Uregulowane jest ono przepisami art. 73a – 73h oddziału 6a ustawy. Jest to całkowicie nowy sposób zawarcia umowy o zamówienie publiczne, który umożliwia zamawiającemu zamówienie produktu lub usługi, które w chwili wszczęcia postępowania mogą jeszcze nie istnieć. Pierwsze ogłoszenie o wszczęciu w Polsce postępowania w tym trybie zostało opublikowane 26 listopada 2016 r.

Unijny rodowód

Wprowadzenie trybu partnerstwa innowacyjnego wynika z implementacji dyrektyw zamówieniowych (art. 31 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 49 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE). Trybu tego nie można zastosować jedynie w przypadku zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (dyrektywa 2009/81/WE nie przewiduje takiego trybu).

Z pkt 49 preambuły dyrektywy klasycznej wynika, że tryb ten ma na celu rozwiązanie problemu, że „dostępne na rynku rozwiązania nie mogą zaspokoić potrzeby opracowania innowacyjnego produktu lub usługi lub innowacyjnych robót budowlanych oraz późniejszego zakupu wynikających dostaw, usług lub robót budowlanych”. Partnerstwo innowacyjne powinno mieć ponadto taką strukturę, by mogło zapewnić niezbędny mechanizm popytowy, gdzie innowacyjne rozwiązania są opracowywane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku (ang. market pull). Innymi słowy, jest to wykorzystanie tzw. demand driven innovation policy, polegającej na stymulowaniu proinnowacyjnego rozwoju gospodarki poprzez odpowiednie kształtowanie popytu na innowacyjne produkty (więcej na ten temat w moim artykule w Rzeczpospolitej pt. „Zamówienia publiczne: Czas na przetargi dla start-upów”.

Podstawowe zasady

Celem partnerstwa innowacyjnego jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych tzn. takich, które są nowe albo przynajmniej znacznie udoskonalone, a następnie udzielenie na ich dostawę odpowiedniego zamówienia.

Z założenia partnerstwo innowacyjne ma być wykorzystywane w przypadkach:

  • gdy celem zamawiającego jest opracowanie produktu, usługi lub robót budowlanych oraz późniejszy zakup efektów podjętych prac,
  • opracowywane produkty, usługi lub roboty budowlane mają być innowacyjne,
  • potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakup produktów, usług lub robót budowlanych, które są już na rynku dostępne.

Tryb ten jest bardzo elastyczny – umożliwia zarówno udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, jak i zawarcie swoistej umowy ramowej z kilkoma wykonawcami.

Zakup przez zamawiającego dostaw, usług lub robót budowlanych będących wynikiem partnerstwa innowacyjnego jest możliwy wyłącznie pod warunkiem, że będą one odpowiadać poziomem wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a uczestnikami postępowania. Wykonanie projektu (prototypu) może zakończyć się na etapie negatywnej weryfikacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych. Zamawiający musi się zatem liczyć z możliwością wydatkowania środków bez uzyskania rezultatu.

Pierwsze postępowania

Zgodnie z informacjami zawartymi w TED pierwsze postępowanie w tym trybie zostało wszczęte w dniu 21 czerwca 2016 r. w Danii.

Wg stanu na 1 grudnia 2016 r. ogłoszeń takich ukazało się już 19. Jest już także wszczęte pierwsze takie postępowanie w Polsce. Ogłosiła je Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu w dniu 26 listopada 2016 r., a jego przedmiotem jest zaprojektowanie, produkcja i dostawa liczników bilansujących energii elektrycznej.

Wsparcie dla innowacyjnych zamawiających

Zamawiający rozważający tryb partnerstwa innowacyjnego mogą się już oprzeć zatem na przykładach z rynku. Mogą także w ramach procesu decyzyjnego skorzystać z doradztwa technicznego oferowanego w Unii Europejskiej.

Przykładowo, zamawiający, którzy chcą realizować innowacyjne zamówienia teleinformatyczne, mogą skorzystać z wsparcia w ramach programu EAFIP (jesteśm ekspertem prawnym w ramach tego programu). Piszę o nim w ramach wpisu „eafip – wsparcie w innowacyjnych zamówieniach informatycznych”.

Warto także przejrzeć stronę Komisji Europejskiej poświęconą innowacyjnym zamówieniom, z linkami do bardzo wielu konkretnych przykładów.

Inne postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego można sprawdzić samemu. Na stronie TED filtrujemy wyniki poprzez kraj (PL) i rodzaj procedury. Można sprawdzić aktualne ogłoszenia, a po zalogowaniu także archiwalne.

Artykuł został po raz pierwszy opublikowany w serwisie eurozamowienia.pl w dniu 1 grudnia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *